KONTROLL TEKNIK

KONTROLL TEKNIK

A TEST

HOMOLOGIM

– Kontroll teknik – Regjistrim i automjetit

– Homologim të automjeteve

– Leje CEMT – Kontroll i gjendjes së automjeteve për trafik dhe dhënia e Certifikatit

– A TEST – Folija, LPG, Ndërrim motori, Kuka

– Kontrolli për matjen e gazrave

– Kalibrim të trafografëve – Taksimetër, Analog dhe Digjital

– Karton i gjelbër dhe polisa sigurimi

– Autorizime

– Trajnime: Udhëheqës, vozitës, bartje(ADR)

– Kontroll i kamionave

– Të gjitha shërbimet në një vend: Kontrolli teknik, Administrata, Referenti(MPB)

 

 

EURO ZGJIMI

ARMATURË

RRJETA

TRARË

Euro Zgjimi – Reparti për përpunimin e armaturës, trarëve dhe rrjetave të çelikut.

Hekuri – nga lënda e parë deri në prodhim përfundimtar.

Transport deri në vendin e dëshiruar nëpër gjithë Maqedoninë.